Wypadki w pracy

Obowiązek zapewnienia pracownikom bhp oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym

Podstawowymi zasadami realizacji tego obowiązku są: zapobieganie zagrożeniom, przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone, likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania, dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów (bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi), nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej oraz instruowanie pracowników w zakresie bhp.

Zdarzenia, które są wypadkiem

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa, jakie zdarzenia określa się wypadkiem. Takie zdarzenie musi spełniać razem 4 warunki: musi być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i spowodowało śmierć lub uraz. Zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą, dotyczy zdarzenia, które wystąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, które wystąpiło podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy lub w drodze między siedzibą firmy a miejscem wykonywania pracy. Związek z pracą oznacza wykonywanie obowiązków pracowniczych i poleceń służbowych na rzecz pracodawcy w godzinach pracy, a także w momencie przemieszczania się między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy określonej w umowie.

Wypadek traktowany jak wypadek przy pracy

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie wykonywanych obowiązków pracowniczych, wtedy wypadek taki jest zrównany z wypadkiem przy pracy. Aby otrzymać świadczenia ubezpieczeniowe, wypadek taki musi spełniać następujące warunki: zdarzył się w czasie podróży służbowej do miejsca delegowania lub np. między miejscem delegowania a miejscem zakwaterowania lub w miejscu zakwaterowania lub kiedy zdarzył się podczas szkolenia w zakresie ogólnej samoobrony lub kiedy zdarzył się podczas wykonywanych zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie