Przepisy: urlop wychowawczy

Przepisy kodeksu pracy przyznają pracownikom prawo do urlopu wychowawczego. Z prawa tego może skorzystać pracownik, który jest zatrudniony, przez co najmniej 6 miesięcy.

Kwestia urlopów pracowniczych jest tematyką, która wzbudza szczególne zainteresowanie w czasie każdego szkolenia bhp. Pracownicy chcą poznać swoje prawa i dlatego też każdy kurs bhp odnoszący się do tematyki urlopów traktują z dużą ciekawością. Szczególnym rodzajem urlopu jest urlop wychowawczy. Przyznaje się go pracownikowi, który jest zatrudniony, przez co najmniej 6 miesięcy. Przy czym do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop nie może jednak trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Jeżeli obydwoje rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego to mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu nie dłużej niż przez 3 miesiące. W okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielnie urlopu wychowawczego aż do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Przepis ten nie dotyczy sytuacji zawinionych przez pracownika likwidacji zakładu pracy oraz sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony na umowę na okres próby do 1 miesiąca. 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie