Budynki: obowiązki właściciela i zarządcy

04.06.2012

Przepisy - utrzymanie obiektów budowlanych

Pracodawca ma obowiązek utrzymania obiektów budowlanych i znajdujących się tam pomieszczeń pracy adekwatnie do przepisów bhp. Dotyczy to także terenów i urządzeń z nimi powiązanych. Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Jest to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku.

Nawiązując do art. 62  Prawa budowlanego każdy obiekt budowlany musi być poddany okresowym kontrolom (co najmniej raz w roku), które polegają na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, elewacji, wszelkich instalacji (w tym służących ochronie środowiska, gazowych, przewodów kominowych). Prawo budowlane nakazuje również okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku, jego przydatności do użytkowania, estetyki budynku i jego otoczenia. Sprawdza się także instalację elektryczną i piorunochronną.

Obie kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Dla każdego budynku obowiązkowo prowadzona jest przez właściciela lub zarządcę książka obiektu budowlanego. Zawarte w niej są zapisy z przeprowadzonych kontroli, badań stanu technicznego, remontów, itp. przechowuje się w niej także całą dokumentację z budowy oraz powykonawczą ze wszystkimi uzyskanymi decyzjami i pozwoleniami.

Nowe budynki lub na nowo przebudowane / rozbudowane, w których zmieniono sposób użytkowania, mają obowiązek spełniać wymogi, jakie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, ze zmianami). Starsze budynki powinny spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych, które obowiązywały w momencie ich wybudowania.

Wymagania bhp, jakie powinny spełniać pomieszczenia

Pomieszczenia pracy oraz ich wyposażenie muszą zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oświetlenie powinno być naturalne i sztuczne, powinna być zapewniona odpowiednia temperatura, wymiana powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, drganiami, a także innymi szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia czynnikami.

W pomieszczeniach, gdzie występują szkodliwe czynniki dla zdrowia powinno się zastosować takie rozwiązania techniczne, które im będą zapobiegać. Mowa tu m.in. o takich czynnikach, jak: wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, hałas, drgania, gazy, pyły, pary, itp.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie